Agenda jaarverg. 15 mei 2018

Agenda:

1    Opening.

 Vaststellen agenda.

2.   Notulen 49e Algemene Ledenvergadering d.d. 23 mei 2017.

      Deze liggen vanaf 20.15 uur ter inzage bij café-zaal Kanaalzicht.

3. Ingekomen stukken

4. Mededelingen: a.Contracten b.Commissies

5. Jaarverslag seizoen 2017-2018.

6. Jaarverslag jeugdcommissie seizoen 2017-2018.

7. Financieel jaarverslag seizoen 2017-2018

a. Verslag penningmeester

b. Verslag commissie kascontrole

c. Verkiezing reserve kascontrole

8. Programma seizoen 2018-2019

9. Bespreking clubhuis.

Pauze

10. Bestuursverkiezing:

Yvonne is aftredend en niet herkiesbaar, Marleen is aftredend en niet herkiesbaar. Chris en Anouk stellen zich kiesbaar als bestuurslid, Anuschka stelt zich kiesbaar als voorzitter. Kandidaten kunnen bij het bestuur ingediend worden tot 15 minuten voor de vergadering met 5 leesbare handtekeningen.

11. Rondvraag.

12. Sluiting.