Agenda jaarver. 14 mei 2019

Agenda:

1    Opening

 Vaststellen agenda

2.   Notulen 50e Algemene Ledenvergadering d.d. 15 mei 2018

      Deze liggen vanaf 20.15 uur ter inzage bij café-zaal Kanaalzicht

  1. Ingekomen stukken
  2. Mededelingen: a.Contracten b.Commissies
  3. Jaarverslag seizoen 2018-2019
  4. Jaarverslag jeugdcommissie seizoen 2018-2019
  5. Financieel jaarverslag seizoen 2018-2019

a. Verslag penningmeester

b. Verslag commissie kascontrole

c. Verkiezing reserve kascontrole

  1. Programma seizoen 2019-2020
  2. Bespreking clubhuis

Pauze

  1. Bestuursverkiezing:

Hein is aftredend en niet herkiesbaar, Frank is aftredend en niet herkiesbaar. Michele treedt af en is herkiesbaar. Kandidaten kunnen bij het bestuur ingediend worden tot 15 minuten voor de vergadering met vijf leesbare handtekeningen.

11. Rondvraag

12. Sluiting